Vekalet Bilgileri

VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

Avukatlık vekaletnamesi noterlerce düzenlenir. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları bölgelerindeki Türkiye Konsolosluğunda da bu işlemi yaptırabilirler.

Demirbaş Hukuk Bürosu avukatlarına vekaletname çıkarmak için gereken vekaletname bilgilerini lütfen aşağıdaki iletişim araçları ile talep ediniz.

E-Mail: info@demirbas.av.tr

Fax: +90 224 271 0505

Tel : +90 224 272 1909

VEKALET VERİLECEK YETKİLER

Notere aşağıdakilerden vekaletnamede olmasını istediğiniz yetkileri özellikle söyleyiniz.

Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ/tebellüğ etme, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma.

BOŞANMA VE BOŞANMANIN TANIMA TENFİZİ DAVASI İÇİN VEKÂLET VERİLECEKSE;

Boşanma davası ya da boşanmanın tanınması tenfizi davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir. Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – resmi bir kimlik belgesi ile ile gidilmelidir. Şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekaletname verecekseniz temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.

Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak vekaletnamede tanıma tenfiz davası için olduğu belirtilmelidir.

TANIMA TENFİZ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMİŞ YABANCI MAHKEME KARARININ, APOSTILLE BELGESİNİN VE VEKALETNAMENİN ASLI İLE RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

ARABULUCULUK YOLUNA GİDİLMESİNİ GEREKTİREN BİR DAVA HAKKINDA VEKALETNMAME VERİLECEKSE:

Her geçen gün daha fazla dava türü dava şartı arabuluculuğa tabi tutulmaktadır. İş mahkemelerinde ve ticaret mahkemelerinde görülen davaların tamamına yakını zorunlu arabuluculuk kapsamındadır. Bu tür davalarda dava açılmadan önce arabuluculuk yolunun tüketilmiş olması şart koşulduğundan, vekaletnamede arabuluculuk veya alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmayı mümkün kılan bir yetkinin bulunması gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİR ONAY VERİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLARDA:

Sigorta Tahkim Komisyonu gibi bazı uyuşmazlık çözüm mercileri kendilerine yapılan başvurulara KVKK kapsamında başvuru sahiplerinin verilerinin işlenmesine ilişkin açık rıza beyanı eklenmesini talep etmektedir. Böyle bir başvuru için vekaletname verilecekse vekaletnameye kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rıza beyanında bulunma yetkisi konulması uygun olacaktır.