Ceza Hukuku ve Ceza Davaları

Bursa ceza avukatı

Mümkün olduğunca basit ve uygulamaya dönük bir tanımlama yapmak gerekirse, Ceza hukuku; kanunlarda suç sayılmış fiillerden birini işlediği isnadı altında bulunan kişinin, gerçekte bu fiili işleyip işlemediği , bu fiilden dolayı bir ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığı konuları ile ilgilenen bir kamu hukuku dalıdır. Suçun kanuni tanımına, unsurlarına, ceza sorumluluğunun diğer şartlarına ve fiiller için öngörülen yaptırımlara ilişkin kurallar ceza hukukunun konusunu oluşturur.

Ceza davaları alanında çalışan avukatlar, halk dilinde ceza avukatı, ceza davaları avukatı gibi isimlerle adlandırılır. Ancak bu tür nitelendirmeler hukuk terminolojisinin değil günlük konuşma dilinin, her şeyi, mümkün olan en pratik şekilde ifade etme eğiliminin ürünüdür. Avukatların içinde yaşadıkları ve hizmet ettikleri toplumla aynı dili konuşması gerektiğine aksi halde sağlıklı bir iletişimin söz konusu olamayacağına inandığımızdan biz de hukuk terminolojisinde yer almamalarına rağmen günlük dilde benimsenmiş olan bu ve bunun gibi kavramları, yeri geldiğinde, kullanıyoruz.

Ceza yargılaması soruşturma aşaması ve kovuşturma aşaması olmak üzere iki evreden oluşur.

Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre soruşturma aşaması olarak adlandırılır. Bu evre temel hak ve özgürlükleri etkileyen ve sınırlandıran çok sayıda yargısal kararın alındığı aşamadır. Yakalama, arama, gözaltı, tutuklama gibi kişi özgürlüğünü etkileyen karaların hemen hemen tamamı aşamada verilir. Yine delillerin çoğu bu aşamada toplanır. Bu yönüyle ceza avukatlığı açısından bu evre en az kovuşturma aşaması kadar önem arz eder. Bu aşamanın en başından itibaren bir ceza avukatından yasal yardım almak önemlidir.

Kovuşturma evresi CMK Md. 2/1 fıkrasına göre iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen dönemi ifade eder. Mahkemece verilen kararın kesinleşmesine kadar, kanun yolları süreci dahil, devam eder. Kovuşturma ceza yargılaması hukukuna özgü bir kavram olup, ceza davası yargılama sürecini ifade etmek için kullanılır. Günlük dildeki tabiri ile soruşturma evresi savcılık aşaması, kovuşturma evresi ise kanun yolları dahil mahkeme aşamasıdır.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma neticesinde yeterli suç şüphesinin oluşmadığı, şikayete tabi suçlarda şikayet yokluğu, suçun kanuni unsurlarının mevcut bulunmadığı gibi sebeplerle kamu davası açılmaması gerektiği kanaatine varılırsa iddianame düzenlenmez. Bu durumlarda, kovuşturmaya yer olmadığı kararı veya halk dilindeki ifadesiyle takipsizlik kararı verilir. Bu karara itiraz mümkündür. İtiraz yoluna gidilmez veya itiraz reddedilirse kovuşturma aşamasına geçilmeden süreç son bulmuş olur.

Biz de , Soruşturma ve ceza yargılamasının tüm aşamalarında bursa ceza avukatı ve bursa ağır ceza avukatı olarak müvekkillerimize hukuki yardım ve avukatlık hizmeti sağlıyoruz.

Bu kategori temel olarak şu hizmetleri içerir.

  • Soruşturma aşamasında şüphelinin müdafiliği, yakalama, arama, gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz.
  • İsnad edilen eylemlere ilişkin yasal delillerin toplanması talepleri
  • Tutuklamaya itiraz
  • Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda sanık müdafiliği ve katılan vekilliği
  • Çocuk Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda sanık müdafiliği ve katılan vekilliği
  • Fikri ve Sınai Ceza Mahkemesinde görülen davalarda sanık müdafiliği ve katılan vekilliği
  • Çocuk Mahkemelerinde görülen davalarda sanık müdafiliği ve katılan vekilliği
  • Asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalarda sanık müdafiliği ve katılan vekilliği
  • İcra ceza mahkemelerinde müşteki ve sanık vekilliği