Şirketler Hukuku ve Ticari Davalar

Bursa şirket avukatı, Bursa ticari davalar avukatı

Bir şirket avukatı özel hukukun hemen her alanı ile ilgilidir. Zira ticaret hukuku pek çok hukuk dalı ile ilişkisi olan bir disiplindir. Bu bağlamda iş hukuku, borçlar hukuku, sınai mülkiyet hukuku, icra iflas hukuku, rekabet hukuku, ticari ceza hukuku gibi disiplinlere ilişkin konuların sermaye şirketlerine ve ticari işletmelere yansıması söz konusudur. Bu nedenle şirketlere danışmanlık yapan hukuk büroları özel hukukun tüm alanlarına hatta ticari ceza hukuku konularına hakim olmalıdır. Bursa ticari davalar avukatı olarak, ticari davalar ve bağlantılı alanlardaki deneyimimiz ve uzmanlığımız ile şirketlere hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz.

Bursa şirket avukatı Demirbaş Hukuk Bürosu, şirketlerin ticari hayatta ihtiyaç duydukları tüm avukatlık, hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık yönetimi ihtiyaçlarını karşılayacak uzmanlığa sahiptir. Ekibimiz hukuki işlem ve proje danışmanlığının yanında her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere uyuşmazlık çözümü hizmeti sağlamaktadır. Tüm ticari davaların takibi yanında aşağıdaki gibi konularda şirketlere avukatlık ve hukuki danışma hizmeti veriyoruz.

 • Yeni şirket, şube, irtibat bürosu, ortak girişim (konsorsiyum) kuruluşu
 • Şirket yapılandırmaları, birleşme, bölünme, tür değiştirme, devralma işlemleri
 • Ortaklıktan çıkma, çıkarılma, azınlık haklarına ilişkin konular
 • Kurumsallaşma ve aile anayasası
 • Distribütörlük, bayi ağı oluşturma, lisanslama konularında danışmanlık
 • Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu, KVKK, Rekabet Kanunu, İş Güvenliği Kanunu, İş Kanunu ile Türkiye’de yürürlükte bulunan diğer kanun ve yönetmeliklerle ilgili hukuki konularda danışmanlık
 • İmza sirküleri, vekaletname gibi temsil yetkisi veren resmi belgelerle diğer kayıtların hukuka ve dayanak kararlara uygunluğunun gözden geçirilmesi
 • Ticaret sicil müdürlükleri, noterler ve diğer makamlar nezdinde yürütülmesi gereken tüm hukuki işlemler
 • Yönetim kurulu, genel kurul ve diğer yasal toplantıların esas sözleşme ve kanunun emredici hükümlerine uygun bir şekilde düzenlenmesine nezaret edilmesi
 • Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan kaynaklanan hususlar
 • Somut hukuki bir uyuşmazlıkla ilgili taraflarla toplantı ve müzakereler
 • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri
 • Satış, kiralama, leasing, franchising, tek satıcılık, distribütörlük, know how, hizmet sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması veya gözden geçirilmesi
 • Ticari ceza hukuku alanına giren davalar
 • Aşağıdakilere benzer iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin konular;
  • İstihdam dokümanları
  • Fesih bildirimleri,
  • Sendikalarla ilişkiler
  • İş sağlığı ve güvenliği konuları
  • Esnek çalışma, alt işveren, geçici istihdam ilişkileri